Polityka prywatności

by admin

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W niniejszym dokumencie przedstawione są zasady przetwarzania danych osobowych oaz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystanie ze strony internetowej https://baletkowa.pl.

Administratorem strony jest Patrycja Zając.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie polityki prywatności w każdej chwili możliwe jest wysłanie wiadomości na adres mailowy wbaletkach@gmail.com

WERSJA SKRÓCONA 

Skrócona wersja najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności:

 1. Składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy, dodając komentarz, zapisując się do newslettera czy kontaktując się z kucharkawbaletkach.pl użytkownik przekazuje swoje dane osobowe, gwarantuję, że dane użytkownika pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim bez jego zgody.
 2. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony przez użytkownika, takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie i przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieram dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie o takich danych, czy nie.
 4. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook lub Instagram.
 5. Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania stron, w szczególności obsługi procesu składania zamówienia.

Jeżeli powyższe informacje nie są wystarczające, poniżej znajdują się szczegóły.

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady zarządzania oraz przechowywania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach witryn https://baletkowa.pl/ zwanej dalej Stroną.

Polityka prywatności Strony ma na celu poinformowanie użytkownika o tym, jakie informacje i dane osobowe są gromadzone, w jaki sposób się je wykorzystuje  i jakie prawa przysługują użytkownikowi w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem jego danych.

Administratorem strony jest Patrycja Zając.

W razie wątpliwości związanych z polityką prywatności, użytkownik zawsze może skontaktować się z administratorem, pisząc na adres mailowy: wbaletkach@gmail.com.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej)

PRZETWARZANIE DANYCH NA STRONIE

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Podanie danych osobowych (np. nazwiska) jest dobrowolne. Użytkownik potwierdza swoją zgodę przez wysłanie danych, które wpisuje w danym formularzu. Przekazanie danych ma miejsce także, gdy użytkownik wysyła wiadomość mailową bezpośrednio na adres: wbaletkach@gmail.com.

Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i niemożliwe jest jednoznacznie określenie, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii prowadzonej korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM STRONY

RODO przyznaje użytkownikowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. 

 ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez Stronę.

Użytkownik zawsze może również zwrócić się z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na jego temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam.

BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

KOMENTARZE NA STRONIE

Użytkownik potwierdza swoją zgodę na wysłanie danych, które wpisuje w wyznaczonym formularzu do komentarzy na stronie.

Komentarze na stronie są zamieszczane w ramach usługi Gravatar. Zobacz politykę prywatności Gravatar.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej użytkownik poprosi o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

W każdej chwili użytkownik ma prawo sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

NEWSLETTER

W celu zapisania się do newslettera, użytkownik musi podać swoje imię i adres e-mail. Adres e-mail będzie używany tylko i wyłącznie do wysyłania użytkownikowi newslettera. Powyższą zgodę można cofnąć w każdym momencie. Aby to uczynić, należy wysłać wiadomość e-mail na adres wbaletkach@gmail.com lub kliknąć w link z rezygnacją z subskrypcji na końcu newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że użytkownik wcześniej zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.

W każdej chwili użytkownik ma prawo sprostować swoje dane zapisane w bazie, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

ZAMÓWIENIA

Składając zamówienie, użytkownik musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Mam również obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie ma prawa również sprzeciwić się przetwarzaniu danych, domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.

W stosunku do danych o zamówieniach użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jeżeli użytkownik składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje  dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy użytkownik nie ma prawa sprostowania tych danych, sprzeciwić się przetwarzaniu danych lub domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

PLIKI COOKIES I INNE

Na stronie wykorzystuje się pliki cookies, aby przede wszystkim zadbać o prawidłowe funkcjonowanie Strony oraz w celach statystycznych i marketingowych. Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy danych internetowych dostarczaną przez firmę Google LLC. Google Analytics używa tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika w celu analizy sposobu korzystania z danej strony internetowej przez użytkownika. Zobacz politykę prywatności Google

Na stronie znajdują się linki do serwisów społecznościowych, tj. Facebook i Instagram. Dopiero po kliknięciu odpowiedniego przycisku dane użytkownika (pierwotna strona, adres IP) zostaną przesłane do operatora platformy. Informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych znajdują się w polityce prywatności właściwego operatora platformy.

Użytkownik ma możliwość zablokowania przechowywania plików cookies za pośrednictwem konfiguracji używanej przeglądarki internetowej, jednak w takim przypadku korzystanie ze Strony może być utrudnione, a w niektórych przypadkach uniemożliwione.

Użytkownik ma prawo do usunięcia uprzednio zapisanych plików cookies w każdym momencie używając odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.